January 18, 2022

ช่องทางการติดต่อ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ/วิทยาลัย ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ติดต่อโดยตรงกับอาจารย์ที่ปรึกษา การแพทย์บูรณาการ พยาบาลศาสตร์
July 2, 2021

ดาวโหลดขั้นตอน
การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชานอกแผน(สำหรับนักศึกษา)
และคู่มือการสำรองที่นั่งให้กับนักศึกษา (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)

   
February 14, 2020

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU
ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี

         วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 20 แห่ง ดังเช่น 1) วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 2.) โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 3) โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 4) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ […]
February 14, 2020

คลินิกวิชาการ

            วันพฤหัสบดีที่  6  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  12.59  น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด “คลินิกวิชาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการได้ดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาคือ ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด  แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก […]