หลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ และกำหนดคุณสมบัติเฉพาะจาก กคศ.

1.  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)

หัวข้อ โหลดไฟล์
คุณวุฒิในระดับต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2553
การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2550
การรับรองปริญญา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) พ.ศ. 2546

2.  หลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่รับรองคุณวุฒิ โดยคณะอนุกรรมการข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)

ชื่อคุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก ลงวันที่ โหลดไฟล์
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

จิตรกรรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

31 ก.ค. 60
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต
วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
สัตวศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ออกแบบผลิตภัณฑ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
31 มี.ค 60
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอหาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
28 มี.ค 60
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
22 ก.พ. 60
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมเคมี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
21 ก.พ. 60
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
เทคโนโลยีการโทรทัศน์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
23 ม.ค. 60
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
การตลาด(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
21 ต.ค. 59
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
– (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
เทคโนโลยีภูมิทัศน์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
21 ต.ค. 59
เศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
เศรษฐศาสตร์(หลักสูตร พ.ศ. 2558)
เทคโนโลยีการผลิตพืช(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
สุขภาพความงาม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
การจัดการการโรงแรม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
19 ส.ค. 59
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมอาหาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
17 ส.ค. 59
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
วิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
29 ก.ค. 59

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
วิศวกรรมเคมี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
เคมี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
เคมี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
เคมี(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
คณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
คณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
คณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
ชีววิทยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
ชีววิทยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
ชีววิทยา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
ฟิสิกส์ประยุกต์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
ฟิสิกส์ประยุกต์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
วิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
สถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
สถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
สถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
22 ก.ค. 59
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
บัญชีบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การท่องเที่ยว(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
การผลิตพืช(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
– (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
วิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
19 พ.ค. 59
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
เทคโนโลยีอาหาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
การบริการการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
18 พ.ค. 59
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
13 พ.ค. 59
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
อุสหกรรมบริการอาหาร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
16 มี.ค. 59
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
วิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
เคมีประยุกต์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
15 มี.ค. 59
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมพอลิเมอร์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
วิศวกรรมพอลิเมอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิศวกรรมพอลิเมอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
การจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
การจัดการ(หลักสูตรต่อเนื่อง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
การจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)
24 ก.พ. 59
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิศวกรรมพอลิเมอร์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2546)
วิศวกรรมพอลิเมอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
วิศวกรรมพอลิเมอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
การจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)
การจัดการ(หลักสูตรต่อเนื่อง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548)
การจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
24 ก.พ. 59
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ชีววิทยาประยุกต์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
23 ก.พ. 59
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
การออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
อาหารและโภชนาการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
18 ก.พ. 59
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
นาฏศิลป์ไทยศึกษา(หลักสูตร 5 ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
การศึกษาปฐมวัย(หลักสูตร 5 ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
18 ก.ย. 58
เทคโนโลยีบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัล(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา(หลักสูตร 5 ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา(หลักสูตร 5 ปี)(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556)
14 ก.ย. 58
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
การจัดการมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คหกรรมศาสตร์บัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณิตศาสตร์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
การท่องเที่ยว(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ดนตรีศึกษา(หลักสูตรภาคพิเศษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
– (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
วิศวกรรมไฟฟ้า(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2555)
เทคโนโลยีชีวภาพ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2557)
อาหารและโภชนาการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

วิทยาศาสตร์ทางทะเล(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
ชีวเคมีทางการแพทย์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)
วิทยาศาสตร์ทางทะเล(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

สัตวแพทยสาธารณสุข(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
– (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
– (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สัตวศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
การจัดการ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
วิศวกรรมพลังงาน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ภาษาจีน(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
การบริหารการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
วิทยาศาสตร์ศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ฟิสิกส์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
เทคนิคการแพทย์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
คณิตศาสตร์ศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
บริหารธุรกิจ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
คณิตศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

วิชาชีพครู(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)
วิจัยและประเมินผลการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
ภาษาไทย(หลักสูตร 5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
การบริหารการพัฒนา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
วิศวกรรมสิ่งทอ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
สถาปัตยกรรม(หลักสูตร 5 ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
สถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตร 5 ปี)(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
เทคนิคศึกษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) 
17 มิ.ย. 58
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556)
สถิติ(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
27 มี.ค. 58
ศึกษาศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ศึกษา 26 มี.ค. 58
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ 12 มี.ค. 58
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
12 มี.ค. 58
เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
เทคโนโลยีการพิมพ์
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
9 มี.ค. 58
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์
เคมี
ชีววิทยา
ฟิสิกส์ประยุกต์
20 ก.พ. 58
ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 23 ม.ค. 58
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 27 พ.ค. 57
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
วิศวกรรมสำรวจ (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
27 พ.ค. 57
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
27 พ.ค. 57
ศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 27 พ.ค. 57
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ 21 พ.ค. 57
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมการผลิต 21 พ.ค. 57
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสำรวจ
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมอาหาร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมอุตสาหการ
24 มี.ค. 57
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า 21 มี.ค. 57
ศึกษาศาสตรบัณฑิต การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 21 มี.ค. 57
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
ชีววิทยาประยุกต์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
เคมีนวัตกรรม (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
21 มี.ค. 57
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อุตสาหกรรมการผลิต
28 ก.พ. 57
บริหารธุรกิจบัณฑิต ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
15 ต.ค. 56
ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
การศึกษาปฐมวัย
28 มิ.ย. 56
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมวัสดุ
3 พ.ค. 56
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีการบริหารการศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
3 พ.ค. 56
คหกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 3 พ.ค. 56
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)
วิชาเอกระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
31 ก.ค. 55
บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด (หลักสูตรนานาชาติ) 14 มี.ค. 55
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2545)
ภาษาญี่ปุ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)
อุตสาหกรรมประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
วิศวกรรมบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
วิศวกรรมพลาสติก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
วิศวกรรมสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
เทคโนโลยีการพิมพ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีบัณฑิต
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
ออกแบบสิ่งทอ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
ออกแบบเซรามิค (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
การจัดการผังเมือง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
ออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
การจัดการอุตสาหกรรม-เครื่องนุ่งห่ม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2545)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง)
บริหารธุรกิจบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีบัณฑิต
สถิติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)
การตลาด (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
ระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
การบัญชี (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
การจัดการผลิตทางอุตสาหกรรม( หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศสตรบัณฑิต
คีตศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)
ดุริยางค์สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)
คีตศิลป์สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)
นาฎศิลป์สากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)
นาฎศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีบัณฑิต
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจงานประดิษฐ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543)
คอมพิวเตรอ์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2543)
เทคโนโลยีสื่อสิ่งพิมพ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2544)
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2544)
เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
ดุริยางค์ไทย
ดุริยางค์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)
คีตศิลป์ไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2544)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต(ต่อเนื่อง)
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
คหกรรมศาสตร์บัณฑิต
(ต่อเนื่อง)
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)
วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)
วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)
คหกรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543)
พัฒนาการครอบครัวและเด็ก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2543)
ผ้าและเครื่องแต่งกาย  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
คหกรรมศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2543)
เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2545)
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2544)
วิชาเอกวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2543)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ์ (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
เทคโนโลยีการจัดการ (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
เครื่องหนัง (ศิลปบัณฑิต ต่อเนื่อง)
ธุรกิจศึกษา ระบบสารสนเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
เทคนิคศึกษา (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
เทคโนโลยีบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
อุตสาหกรรมบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
การจัดการงานก่อสร้าง
ออกแบบเครื่องเรือน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีออกแบบบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
เทคโนโลยีเครื่องกล
เทคโนโลยีโยธา
เทคโนโลยีเหมืองแร่
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ
ออกแบบเครื่องเรือน
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
ศิลปกรรมบัณฑิต
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปศาสตรบัณฑิต
ศึกษาศาสตรบัณฑิต
อนุปริญญาศิลปบัณฑิต
ออกแบบพาณิชยศิลป์ (ศิลปกรรมบัณฑิต)
ประติมากรรม (ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)
การท่องเที่ยว (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
การโรงแรม (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
ภาษาจีน (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
ภาษาญี่ปุ่น (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร  (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ศิลปศาสตรบัณฑิต)
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ดุริยางค์สากล
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปกรรมบัณฑิต
อาหารและโภชนาการ (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)
อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศิลปกรรมบัณฑิต)
การออกแบบภายใน (ศิลปกรรมบัณฑิต)
จิตรกรรม (ศิลปกรรมบัณฑิต)
ประติมากรรม (ศิลปกรรมบัณฑิต)
การพิมพ์ (ศิลปกรรมบัณฑิต)
ศิลปกรรมศึกษา (ศิลปกรรมบัณฑิต)
ศิลปไทย (ศิลปกรรมบัณฑิต)
สถาปัตยกรรมไทย (ศิลปกรรมบัณฑิต)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี)
การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต
ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต
คหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีเหมืองแร่ (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
เทคโนโลยีแม่พิมพ์เครื่องประดับ (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
ออกแบบเครื่องประดับ (ศิลปบัณฑิต ต่อเนื่อง)
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม (การวางแผนภาคและเมืองฯ)
วิศวกรรมเครื่องกล (ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต)
คหกรรมศาสตร์ (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)
คหกรรมศาสตร์ทั่วไป (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)
คหกรรมศาสตร์ศึกษา (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)
ผ้าและเครื่องแต่งกาย (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)
พัฒนาการครอบครัวและเด็ก (คหกรรมศาสตรบัณฑิต)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต)
เทคโนโลยีอุตสาหการ (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
เทคโนโลยีคมนาคม (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
เทคโนโลยีไฟฟ้า (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
เทคโนโลยีเสื้อผ้า (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
เทคโนโลยีเครื่องประดับและอัญมณี (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
เทคโนโลยีเซรามิค (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
ศิลปบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต
ออกแบบผลิตภัณฑ์ (ศิลปบัณฑิต)
หัตถกรรม (ศิลปบัณฑิต)
ดนตรีสากล (ศิลปบัณฑิต)
เครื่องหนัง (ศิลปบัณฑิต)
เครื่องปั้นดินเผา (ศิลปบัณฑิต)
ออกแบบเครื่องประดับ (ศิลปบัณฑิต)
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี (ศิลปบัณฑิต)
เครื่องปั้นดินเผา (ศิลปบัณฑิต ต่อเนื่อง)
เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี (ศิลปบัณฑิต ต่อเนื่อง)
สถาปัตยกรรมภายใน (สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
วิศวกรรมมหาบัณฑิต
สัตวศาสตร์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
สัตวศาสตร์ทั่วไป (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
สัตวศาสตร์ประมง (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
อุตสาหกรรมประมง (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
ชีววิทยา (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
เคมี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต ต่อเนื่อง)
วิศวกรรมระบบการผลิต (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
วิทยาศาสตรบัณฑิต พืชศาสตร์-พืชสวน
พืชสวน
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจเกษตร
สัตวบาล
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนต์
เทคโนโลยีการพิมพ์
เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประมง
พืชไร่นา
พืชศาสตร์
พืชศาสตร์-พืชไร่นา
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศิลปบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
วิทยาศาสตรบัณฑิต
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-วิศวกรรมประมง
เคมีอุตสาหกรรม
เคมีวิเคราะห์
การจัดการประมง
การบริหารธุรกิจเกษตร
การประมง
ออกแบบภายใน
เกษตรศึกษา
เกษตรศึกษา-พืชศาสตร์
เคมีสิ่งทอ
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิศวกรรมเสื้อผ้า (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
สือสาร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (บริหารธุรกิจบัณฑิต)
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)
วิชาชีพครู (ประกาศนียบัตรบัณฑิต)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีพลาสติก
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
ไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมพลาสติก
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสิ่งทอ
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
วิศกรรมศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
หัตถกรรม (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)
ศิลปะไทย  (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)
วิจิตรศิลป์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)
ออกแบบทัศนศิลป์ (ศึกษาศาสตรบัณฑิต)
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
วิศวกรรมดินและน้ำ (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
เคมีสิ่งทอ (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต)
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
บริหารธุรกิจบัณฑิต ธุรกิจศึกษา การจัดการ
ธุรกิจศึกษา การโฆษณา
ธุรกิจศึกษา การตลาด
ธุรกิจศึกษา การเลขานุการ (ชวเลขไทย)
ธุรกิจศึกษา การเลขานุการ (ชวเลขอังกฤษ)
ธุรกิจศึกษา คอมพิวเตอร์
ธุรกิจศึกษา การเงิน
ธุรกิจศึกษา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การจัดการ
รับรองก่อน
6 ก.ย.54
บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ
การบัญชี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
ธุรกิจศึกษา การบัญชี
ธุรกิจศึกษา การขาย
รับรองก่อน
6 ก.ย.54

3.  รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค. รับรองและกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู พ.ศ. 2541

หัวข้อ โหลดไฟล์
รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค. รับรองและกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู พ.ศ. 2541

4.  รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2548

หัวข้อ โหลดไฟล์
รายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ รับรองและกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2548