สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ที่อยู่ 39  หมู่ 1  ถนนรังสิต – นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110
02-549-3690 (ห้อง RMUTT Student Service Center)
Fax :  02-577-5028