ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

1.ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง
1_1_1แบบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ Cur 01 .Word
1_1แบบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ Cur 01
1_2_2แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง Cur 02 .Word
1_2แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง Cur 02
1_3ตารางสมรรถนะท้ายเล่มหลักสูตร
2.ขั้นตอนการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย(ปรับย่อย)
2_1แบบฟอร์มหลักสูตรปรับย่อย (สมอ.08)
3.ขั้นตอนในการนำเสนอปิดหลักสูตร
4.แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนฯ
5.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมบริหารงานและวิจัย
6.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7.แบบฟอร์มเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี
8.แบบฟอร์ม การเขียนประวัติและผลงานทางวิชาการ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.แบบฟอร์อมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี
10.แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร มทร.ธัญบุรี
11.ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการของอาจารย์
12.แบบเสนอหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree)

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร

การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาประสบการณ์ต่างประเทศ
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2558)
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2562)
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ ศ.2562) DOC.
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร พ ศ 2558-2560

ข้อบังคับ ระเบียบ ปละประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

1_ข้อบังคับ มทรธ.ว่าด้วยการศึกษา ป.ตรี พ.ศ. 2550
2_ข้อบังคับ มทรธ.ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556
3_ข้อบังคับ มทรธ.ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2550
4_ระเบียบ มทรธ. ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562
5_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563
6_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560
7_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2562

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร TQF ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ สกอ.
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป ตรี
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป บัณฑิต
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป เอก
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป โท