ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตร

1.ขั้นตอนการนำเสนอหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง
1_1_1แบบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ Cur 01 .Word
1_1แบบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ Cur 01
1_2_2แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง Cur 02 .Word
1_2แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง Cur 02
1_3ตารางสมรรถนะท้ายเล่มหลักสูตร
2.ขั้นตอนการขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย(ปรับย่อย)
2_1แบบฟอร์มหลักสูตรปรับย่อย (สมอ.08)
3.ขั้นตอนในการนำเสนอปิดหลักสูตร
4.แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนฯ
5.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมบริหารงานและวิจัย
6.แบบเสนอเรื่องเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
7.แบบฟอร์มเพื่อขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี
8.แบบฟอร์ม การเขียนประวัติและผลงานทางวิชาการ อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
9.แบบฟอร์อมการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มทร.ธัญบุรี
10.แบบฟอร์มการปิดหลักสูตร มทร.ธัญบุรี
11.ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงผลงานทางวิชาการของอาจารย์
12.แบบเสนอหลักสูตรประเภทประกาศนียบัตร (Non-degree)

แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร

การปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาประสบการณ์ต่างประเทศ
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) DOC.
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) รูปแบบ PDF
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566) รูปแบบ WORD
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2558-2560

ข้อบังคับ ระเบียบ ปละประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา

1_ข้อบังคับ มทรธ.ว่าด้วยการศึกษา ป.ตรี พ.ศ. 2550
2_ข้อบังคับ มทรธ.ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556
3_ข้อบังคับ มทรธ.ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2550
4_ระเบียบ มทรธ. ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2562
5_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
6_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560
7_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2562

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร TQF ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ สกอ.
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป ตรี
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป บัณฑิต
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป เอก
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดTQF ป โท