ระเบียบการเบิก-จ่าย บุตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

NameSizeHits
นักศึกษาปีเข้า 2566 เป็นต้นไป_นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ โครงการพิเศษ premium Course1.5 MiB639
นักศึกษาปีเข้า 2566 เป็นต้นไป_นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยและภาษาจีน เพื่ออุตสาหกรรมการบริการ630.0 KiB8
นักศึกษาปีเข้า 2566 เป็นต้นไป_นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์766.8 KiB443
นักศึกษาปีเข้า 2563 เป็นต้นไป_นักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่4.0 MiB4138
นักศึกษาปีเข้า 2563 เป็นต้นไป_นักศึกษาภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ3.5 MiB10613
นักศึกษาปีเข้า 2563 เป็นต้นไป_นักศึกษาภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ6.7 MiB57352
นักศึกษาปีเข้า 2563 เป็นต้นไป_นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์1.0 MiB2905
นักศึกษาปีเข้า 2562_นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ลงทะเบียนวิชา 05000307 และวิชา 05090307_เทอม3/2564 เป็นต้นไป497.4 KiB2674
นักศึกษาปีเข้า 2561-2562_นักศึกษาโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่2.3 MiB2496
นักศึกษาปีเข้า 2561-2562_นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์3.4 MiB2228
นักศึกษาปีเข้า 2556-2562_นักศึกษาภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ2.8 MiB5017
นักศึกษาปีเข้า 2556-2562_นักศึกษาภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ4.6 MiB29832
นักศึกษาปีเข้า 2553 เป็นต้นไป_นักศึกษานานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ1.5 MiB1260
นักศึกษาปีเข้า 2551-2555_นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ3.1 MiB3455
นักศึกษาปีเข้า 2551-2555_นักศึกษานานาชาติ2.4 MiB1164
_ประกาศ เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็น คณะการแพทย์บรูณาการ344.2 KiB465
_ประกาศ อัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ ศ.2563796.6 KiB10734
_ประกาศ ลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และการยกเว้นค่าธรรมเนียม_เทอม3/2563 และเทอม1/25641.3 MiB4025