คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ

คณะ(FACULTY)PHONEFAXWEBSITE
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)
Faculty of  Liberal Arts (LA)
0-2549-31100-2577-5017http://www.larts.rmutt.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)
Faculty of  Technical Education (TE)
0-2549-47000-2549-4711http://www.teched.rmutt.ac.th
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)
Faculty of Agricultural Technology (AT)
0-2523-8494, 0-2531-29880-531-2989http://www.agr.rmutt.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)
Faculty of  Engineering (EN)
งานวิจัยและประเมินผล
0-2549-3400,0-2549-34720-2577- 3400http://www.engineer.rmutt.ac.th
http://research.en.rmutt.ac.th
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)
Faculty of  Business Administration (BA)
0-2549-3240-4,0-2549-32300-2577-4399http://www.bus.rmutt.ac.th
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทค.)
Faculty of  Home Economics Technology   (HT)
0-2549-3160-610-2577-2358http://www.het.rmutt.ac.th
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)
Faculty of  Fine and Applied (FA)
0-2549-32700-2577-5021http://www.fa.rmutt.ac.th
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ทสม.)
Faculty of  Mass Communication Technology (MT)
02549-45000-2549-4500http://www.mct.rmutt.ac.th/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
Faculty of  Science and Technology   (ST)
0-2549-4150, 0-2549-4152-40-2549-3596http://www.sci.rmutt.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.)
Faculty of Architecture (AR)
0-2549-47720-2549-4771http://www.arch.rmutt.ac.th
คณะการแพทย์บูรณาการ(กพบ.)
Faculty of Integrative Medicine
0-2592-19990-2592-1900www.im.rmutt.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing
02-549-3122,
02-549-3123
02-549-3123nurse.rmutt.ac.th
หน่วยงานสำนักฯPHONEFAXWEBSITE
สำนักงานอธิการบดี (สอ.)
Office of  the President (OP)
0-2549-3013,0-2549-40130-2577-2357http://www.opc.rmutt.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)
Office of  Academic Resources   and Information Technology (AT)
0-2549-4004, 0-2549-30790-2549-3080http://www.arit.rmutt.ac.th
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (สปศ.)
Office of  Educational Quality Assurance   (EQA)
0-2549-35050-2549-3502http://www.eqa.rmutt.ac.th
สำนักจัดการทรัพย์สิน (สจส.)
Office of Assets Management (AM)
0-2549-3059-6002-577-5013http://www.asset.rmutt.ac.th
สำนักสหกิจศึกษา
Office of Cooperative Education (CE)
0-2549-3621-220-2549-3623http://www.coop.rmutt.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)
Institute of Research and Development
0-2549-4681-40-2549-4680, 0-2577-5038http://www.ird.rmutt.ac.th
สำนักบัณฑิตศึกษา
The Office of Graduate Studies
0-2549-3618-9, 0-2549-3696-70-2549-3619http://www.grad.rmutt.ac.th
หน่วยงานกองPHONEFAXWEBSITE
กองประชาสัมพันธ์ (ปชส.)
Public Relations Division (PR)
0-2549-4990-20-2549-4993http://www.prd.rmutt.ac.th
กองนโยบายและแผน (กนผ.)
Policy and Planning Division (PD)
0-2549-4902-60-2549-4900http://www.pld.rmutt.ac.th
กองกลาง (กก.)
General Administration Division (GA)
0-2549-30130-2577-2357http://www.gad.rmutt.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา (กพน.)
Student Development Division (SD)
0-2549-3021-90-2577-3020http://www.sd.rmutt.ac.th
กองบริหารงานบุคคล (กบค.)
Personnel Division (PE)
0-2549-4912-5http://www.ped.rmutt.ac.th
กองคลัง (กค.)
Finance Division (FD)
0-2549-4124 , 0-2549-4127 0-2549-4131-2http://www.finance.rmutt.ac.th
กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
International Strategy Division
0-2549-40830 2549 4089http://www.isd.rmutt.ac.th
หน่วยงานอื่นๆPHONEFAXWEBSITE
ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี0-2549-3086, 3087, 3090, 30910-2549-3089
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ0-2549-3450
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมพลาสติก0-2549-3480-50-2549-3483
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด0-2549-4085-70-2577-5037http://www.scc.rmutt.ac.th
โรงแรมราชบงกช0-2549-4941-40-2549-4940http://www.hotel.rmutt.ac.th
สถานีวิทยุกระจายเสียงราชมงคล0-2280-43570-2280-4383http://radio2.rmutt.ac.th
สมาคมศิษย์เก่า0-2282-36370-2577-4399http://alumni.rmutt.ac.th
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี081-7774318 ,
02-5493228
http://www.satitinnovationrmutt.in.th