คณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ

คณะ(FACULTY) PHONE FAX WEBSITE
คณะศิลปศาสตร์ (ศศ.)
Faculty of  Liberal Arts (LA)
0-2549-4930 0-2577-5017 http://www.larts.rmutt.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (คอ.)
Faculty of  Technical Education (TE)
0-2549-4700 0-2549-4711 http://www.teched.rmutt.ac.th
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ทก.)
Faculty of Agricultural Technology (AT)
0-2523-8494, 0-2531-2988 0-531-2989 http://www.agr.rmutt.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.)
Faculty of  Engineering (EN)
งานวิจัยและประเมินผล
0-2549-3400,0-2549-3472 0-2577- 3400 http://www.engineer.rmutt.ac.th
http://research.en.rmutt.ac.th
คณะบริหารธุรกิจ (บธ.)
Faculty of  Business Administration (BA)
0-2549-3240-4,0-2549-3230 0-2577-4399 http://www.bus.rmutt.ac.th
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (ทค.)
Faculty of  Home Economics Technology   (HT)
0-2549-3160-61 0-2577-2358 http://www.het.rmutt.ac.th
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศก.)
Faculty of  Fine and Applied (FA)
0-2549-3270 0-2577-5021 http://www.fa.rmutt.ac.th
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ทสม.)
Faculty of  Mass Communication Technology (MT)
02549-4500 0-2549-4500 http://www.mct.rmutt.ac.th/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
Faculty of  Science and Technology   (ST)
0-2549-4150, 0-2549-4152-4 0-2549-3596 http://www.sci.rmutt.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.)
Faculty of Architecture (AR)
0-2549-4772 0-2549-4771 http://www.arch.rmutt.ac.th
คณะการแพทย์บูรณาการ(กพบ.)
Faculty of Integrative Medicine
0-2592-1999 0-2592-1900 www.im.rmutt.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing
02-549-3122,
02-549-3123
02-549-3123 nurse.rmutt.ac.th
หน่วยงานสำนักฯ PHONE FAX WEBSITE
สำนักงานอธิการบดี (สอ.)
Office of  the President (OP)
0-2549-3013,0-2549-4013 0-2577-2357 http://www.opc.rmutt.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)
Office of  Academic Resources   and Information Technology (AT)
0-2549-4004, 0-2549-3079 0-2549-3080 http://www.arit.rmutt.ac.th
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา (สปศ.)
Office of  Educational Quality Assurance   (EQA)
0-2549-3505 0-2549-3502 http://www.eqa.rmutt.ac.th
สำนักจัดการทรัพย์สิน (สจส.)
Office of Assets Management (AM)
0-2549-3059-60 02-577-5013 http://www.asset.rmutt.ac.th
สำนักสหกิจศึกษา
Office of Cooperative Education (CE)
0-2549-3621-22 0-2549-3623 http://www.coop.rmutt.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา (สวพ.)
Institute of Research and Development
0-2549-4681-4 0-2549-4680, 0-2577-5038 http://www.ird.rmutt.ac.th
สำนักบัณฑิตศึกษา
The Office of Graduate Studies
0-2549-3618-9, 0-2549-3696-7 0-2549-3619 http://www.grad.rmutt.ac.th
หน่วยงานกอง PHONE FAX WEBSITE
กองประชาสัมพันธ์ (ปชส.)
Public Relations Division (PR)
0-2549-4990-2 0-2549-4993 http://www.prd.rmutt.ac.th
กองนโยบายและแผน (กนผ.)
Policy and Planning Division (PD)
0-2549-4902-6 0-2549-4900 http://www.pld.rmutt.ac.th
กองกลาง (กก.)
General Administration Division (GA)
0-2549-3013 0-2577-2357 http://www.gad.rmutt.ac.th
กองพัฒนานักศึกษา (กพน.)
Student Development Division (SD)
0-2549-3021-9 0-2577-3020 http://www.sd.rmutt.ac.th
กองบริหารงานบุคคล (กบค.)
Personnel Division (PE)
0-2549-4912-5   http://www.ped.rmutt.ac.th
กองคลัง (กค.)
Finance Division (FD)
0-2549-4124 , 0-2549-4127 0-2549-4131-2   http://www.finance.rmutt.ac.th
กองยุทธศาสตร์ต่างประเทศ
International Strategy Division
0-2549-4083 0 2549 4089 http://www.isd.rmutt.ac.th
หน่วยงานอื่นๆ PHONE FAX WEBSITE
ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมี 0-2549-3086, 3087, 3090, 3091 0-2549-3089  
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ 0-2549-3450    
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมอุตสาหกรรมพลาสติก 0-2549-3480-5 0-2549-3483  
สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำกัด 0-2549-4085-7 0-2577-5037 http://www.scc.rmutt.ac.th
โรงแรมราชบงกช 0-2549-4941-4 0-2549-4940 http://www.hotel.rmutt.ac.th
สถานีวิทยุกระจายเสียงราชมงคล 0-2280-4357 0-2280-4383 http://radio2.rmutt.ac.th
สมาคมศิษย์เก่า 0-2282-3637 0-2577-4399 http://alumni.rmutt.ac.th
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 081-7774318 ,
02-5493228
  http://www.satitinnovationrmutt.in.th