แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป(สำหรับนักศึกษาใหม่)99.7 KiB69093
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB36940
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB11054
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB28197
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB57165
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB26481
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB37346
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB6113
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB12359
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB8964
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB17645
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB30731
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB3148
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB4772
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB18776
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต271.1 KiB18367
18-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB5843
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB851
20-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา107.5 KiB61567
21-หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม55.3 KiB256
22-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป87.1 KiB53