แบบฟอร์ม

สำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป(สำหรับนักศึกษาใหม่)99.7 KiB69235
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB37087
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB11171
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB28315
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB57305
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB26597
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB37471
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB6211
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB12478
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB9089
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB17775
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB30861
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB3226
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB4853
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB18904
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต271.1 KiB18497
18-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB5939
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB913
20-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา107.5 KiB61712
21-หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม55.3 KiB359
22-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป87.1 KiB118
23_แบบคำร้องขอคืนสิทธิ์กลับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี266.9 KiB73