ติดต่อส่วนราชการภายนอก

หน่วยงานPHONEFAXWEBSITE
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

0-2333-3700
0-2610-5200
0-2333-3833https://www.mhesi.go.th
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)

0-2126-51110-2354-5155http://www.cupt.net
สถาบัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

02-217-380002-219-2996
02-129-3866-67
http://www.niets.or.th/th