ประวัติความเป็นมาโดยย่อของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

        เดิมชื่อ  สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2531

        ต่อมา   ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 โดยมีผลบังคับ  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 ทำให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดขึ้น 9 แห่ง  และ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ

       จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จนถึงปัจจุบัน