ประกาศ
 

1. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา

2566_ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา แบบเหมาจ่าย และค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทยและภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2566
2566_ประกาศ เรื่องอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
2566_ประกาศ เรื่องอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ premium Course
2566_ประกาศ เรื่องอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (SNC)
2565_ประกาศเรื่องการลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 1/2565
2565_ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
2565_ประกาศ เรื่องอัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
2564_ประกาศเรื่องการลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2/2564 (ฉบับที่ 2)
2564_ประกาศเรื่องการลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2/2564
2564_ประกาศเรื่อง เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็น คณะการแพทย์บรูณาการ
2564_ประกาศเรื่องการลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)
2564_ประกาศ เรื่องการชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2563_ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การลดและการยกเว้นการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2563_ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
2563_ประกาศ อัตราการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ระดับปริญญตรี นักศึกษาภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ เข้าปีการศึกษา 2563 ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป
2563_ประกาศ เรื่อง การปรับลดค่าบํารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
2563_ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงกา่รศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์
2563_ประกาศอัตราการเก็บเงินค่าบำรุงกาศึกษา ค่าลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (ฉบับที่ 2)
2563_ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงกา่รศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พ.ศ. 2563
2563_ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. 2563
2563_ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2563
2563_ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
2562_ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562
2561_ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การเก็บเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และอื่นๆ พ.ศ.2561
2561_ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและหลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
2561_ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงกา่รศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ พ.ศ. 2561
2560_ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุง ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ(ฉบับที่3) พ.ศ.2560
2559_ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุง ภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ 2559
2559_ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุง ภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติ 2559
2559_ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุง ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบพิเศษ(ฉบับที่2) พ.ศ.2559
2555_ประกาศ เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2555

2. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

2566_ประกาศ ปรับวันสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2566
2566_ประกาศ เรื่อง การยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2566_ประกาศการยกเว้นการเรียนรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566
2564_ประกาศ เรื่อง เกณฑ์ภาระงานสอน การคำนวณภาระงานสอนภาคปกติ และอัตราค่าสอนเกินภาระงานสอน พ.ศ.2564 (ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ย.64)
2565_ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาฤดูร้อน อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
2564_ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่2/2564 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)(ฉบับที่ 2)
2564_ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่2/2564 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2564_ประกาศเรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี
2564_ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่1/2564 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) (ฉบับที่ 2)
2564_ประกาศเรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2563_ประกาศเรื่อง การยกเว้นรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2563_ประกาศเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาแบบต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี
2563_ประกาศ การเรียนปรับพื้รฐานรายวิชา GE๐๐๐๑ ภาษาอังกฤษ และรายวิชา GE๐๐๐๒ คณิตศาสตร์
2563_ประกาศ เรื่อง การสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี
2563_ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การวัดประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563
2562_ประกาศ เรื่อง การยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2562_ประกาศ เรื่อง การกำหนดคะแนนค่าเฉลี่ยรายวิชา
2560_ประกาศ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2
2555_ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา พ.ศ. 2555
2551_ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติอนุปริญญา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2551
2550_ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การวัดประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550

3. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิต

2563_ประกาศ เรื่อง การขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่ขอเลื่อนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
2563_ประกาศ เรื่อง การขอแก้ไขคำนำหน้านามสำหรับการขานนามบัณฑิต

4. ประกาศอื่นๆ

2566_แนวทางการดำเนินการ กรณีการขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา เนื่องจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 หนังสือจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
2559_ประกาศ เรื่อง การกระทำความผิดของนักศึกษาฯ อย่างร้ายแรง พ.ศ. 2559
2557_ประกาศ เรื่อง กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาฯ และ 6 เอกสารแนบท้าย พ.ศ.2557
2552_ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติของนักศึกษา พ.ศ.2552

5. ประกาศ เกี่ยวกับมาตรเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

NameSizeHits
2563-03-18_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 ในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)376.9 KiB394
2563-03-25_ประกาศ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 4) เรื่อง การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)544.4 KiB364
2563-04-09_ประกาศ ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 8) เรื่อง ขยายเวลาการปิดการเรียนการสอน27.4 KiB374
2563-04-24_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสำหรับบุคคลที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโวนา(COVID-19)289.2 KiB456
2563-04-28_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการลดและการยกเว้นการเก็บค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)754.9 KiB598
2563-05-13_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์442.3 KiB523
2563-05-22_ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การจัดการเรียนกานสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)1.1 MiB942
2563-12-20_ประกาศ(ฉบับที่ 12) เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)781.0 KiB330
2563-12-22_ประกาศ(ฉบับที่ 13) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.8 KiB300
2564-01-01ประกาศ(ฉบับที่ 14) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.3 KiB294
2564-01-01ประกาศ(ฉบับที่ 15) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)428.3 KiB285
2564-01-05ประกาศ(ฉบับที่ 16) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19602.2 KiB625
2564-02-01ประกาศ(ฉบับที่ 19) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)80.7 KiB359
2564-02-17ประกาศ(ฉบับที่ 20) เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)113.6 KiB315
2564-02-18ประกาศ(ฉบับที่ 21) เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)479.6 KiB394
2564-02-19ประกาศ(ฉบับที่ 22) เรื่อง พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)105.7 KiB381
2564-02-23ประกาศ(ฉบับที่ 23) เรื่อง มาตรการผ่อนคลายและการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)922.5 KiB349
2564-04-15ประกาศ(ฉบับที่ 25) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)214.2 KiB329
2564-04-30ประกาศ(ฉบับที่ 26) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)106.4 KiB301
2564-05-21_ประกาศ(ฉบับที่ 27) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)399.7 KiB293
2564-05-31_ประกาศ(ฉบับที่ 28) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)408.1 KiB295
2564-06-11_ประกาศ(ฉบับที่ 29) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)138.0 KiB324
2564-06-29_ประกาศ(ฉบับที่ 30) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)691.4 KiB313
2564-07-12_ประกาศ(ฉบับที่ 31) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)279.5 KiB325
2564-07-23_ประกาศ(ฉบับที่ 32) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)264.3 KiB270
2564-08-03_ประกาศ(ฉบับที่ 33) เรื่อง แจ้งปิดสถานที่ทำการเป็นการชั่วคราวและการกำหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)300.7 KiB311
2564-09-01_ประกาศ(ฉบับที่ 34) เรื่อง มาตรการป้องกันและและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)259.9 KiB256
2564-09-14_ประกาศ(ฉบับที่ 35) เรื่อง มาตรการป้องกันและและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)712.8 KiB371
2564-10-28_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาค 2/2564 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)735.7 KiB222
2565-01-03_ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาค 2/2564 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่2)97.3 KiB234
2565-01-03_ประกาศ(ฉบับที่ 36) เรื่อง มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)74.0 KiB246
2565-01-14_ประกาศ(ฉบับที่ 37) เรื่อง มาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)71.9 KiB342
COVID-19 Pathumthani 1151-25641.9 MiB101
แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกัน Covid-19 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 25651.2 MiB44