บุคลากร

บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้บริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักงานผู้อำนวยการ

ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

ฝ่ายทะเบียนการศึกษา

ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา

ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล

ฝ่ายหลักสูตร

ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-On Center)

ห้อง RMUTT Student Service Center

———————————————————————————————————————————

ข้อมูลบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
จำนวน
ข้าราชการสายวิชาการ 5  คน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 14  คน
พนักงานมหาวิทยาลัย 18  คน
พนักงานราชการ 2  คน
พนักงานพิเศษเงินรายได้ 10  คน
รวม 49  คน