บุคลากรของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ผู้บริหารของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักงานผู้อำนวยการ
ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล
ฝ่ายหลักสูตร
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

 

———————————————————————————————————————————

ข้อมูลบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566
จำนวน
ข้าราชการสายวิชาการ 5  คน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 12  คน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1  คน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 20  คน
พนักงานราชการ 2  คน
พนักงานพิเศษเงินรายได้ 9  คน
รวม 49  คน