สำนักงานผู้อำนวยการ

หน้าที่รับผิดชอบ สำนักงานผู้อำนวยการ
1. งานสารบรรณ
2. งานเลขานุการ
3. งานบุคลากร
4. งานการเงินและบัญชี
5. งานพัสดุ
6.งานอาคารสถานที่
7.งานยานพาหนะ
8.งานประชุมทั่วไป
9.แผนงานและยุทธศาสตร์องค์กร
10.งานพระราชทานปริญญาบัตร