วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการและงานทะเบียน พัฒนาระบบบริการบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม

พันธกิจ

1.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางาน วิชาการ ทะเบียนและประมวลผล
2.สนับสนุนงานด้านวิชาการและงานทะเบียน ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.พัฒนาระบบการให้บริการ สู่ความประทับใจของผู้ใช้บริการ
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

ปณิธาน

มุ่งพัฒนางานวิชาการและงานทะเบียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญา

ส่งเสริมวิชาการ บูรณาการด้วยเทคโนโลยี