คำถามที่พบบ่อย

1ลืมรหัสเข้าระบบนักศึกษา ต้องทำอย่างไร?
วิธีที่ 1 นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน ติดต่อที่ ห้อง RMUTT Student Service Center (ชั้น1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน(สวท.) หรือส่ง E-Mail พร้อมแนบรูปถ่ายบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชนมาที่ oreg@rmutt.ac.th
วิธีที่ 2 ขอรหัสผ่านได้ที่ ปุ่มลืมรหัสผ่าน ที่เมนูระบบนักศึกษา ระบบจะส่งรหัสผ่านให้นักศึกษาทราบทาง E-Mail ที่นักศึกษาแจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัยฯ
2บัตรนักศึกษา "ชำรุด" "สูญหาย" ต้องทำอย่างไร?
กรณีสูญหายให้แจ้งอายัดบัตรทันที และไปแจ้งความบัตรสูญหายที่สถานีตำรวจ ที่นักศึกษาสะดวกเพื่อป้องกันผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ ติดต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยาฯ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คลองหก ทั้งกรณีบัตรชำรุด หรือสูญหายโดยเสียค่าธรรมเนียมทำบัตรนักศึกษาจำนวน 100 บาท/ครั้ง
3กลุ่มรายวิชาเต็ม ต้องทำอย่างไร?
เขียนใบคำร้อง ติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชา เพื่ออนุญาตให้ลงเพิ่ม จากนั้นนำใบคำร้องมายื่นที่คณะ เพื่อนำส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เพิ่มจำนวนกลุ่มรายวิชา
4ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องทำอย่างไร?
เขียนใบคำร้องลงทะเบียนเรียนล่าช้า ผ่านความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาค และอาจารย์ผู้สอนทุกวิชาที่จะเรียน เซ็นในใบคำร้องเรียบร้อยแล้วส่งที่แผนกทะเบียนคณะของตนเอง มีค่าปรับล่าช้า ตามปฏิทินกำหนด
5เพิ่ม/ถอน/เปลี่ยนกลุ่ม ต้องทำอย่างไร?
การเพิ่ม/ถอน รายวิชา นักศึกษาสามารถทำด้วยตนเองได้ ในระบบงานทะเบียน ตามปฏิทินกำหนด หากรายวิชานั้นเป็นของกลุ่มที่คณะ/สาขา จัดให้นักศึกษาเรียนตามแผนการเรียน
หากไม่ใช่ตามแผนการเรียนให้นักศึกษาเขียนใบคำร้องขอลงเรียนเพิ่ม ติดต่ออาจารย์ผู้สอนให้สำรองที่นั่งในระบบ และนักศึกษาสามารถลงทะเบียนในระบบได้ด้วยตนเอง หากลงทะเบียนเรียนไม่ได้ให้นำใบคำร้องยื่นที่แผนกทะเบียนคณะของตนเอง เพื่อนำส่งสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ลงทะเบียนในระบบให้ ตามที่อาจารย์ผู้สอนอนุญาต
6กรณี ที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียน ต้องทำอย่างไร?
การชำระเงินค่าลงทะเบียนชำระผ่านเคาเตอร์ธนาคารตามที่ระบุในใบแจ้งยอด มี 2 ช่วง
ตามปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี คือ
- การชำระเงินปกติ
- การชำระเงินมีค่าธรรมเนียมปรับค่าลงทะเบียนเรียนช้ากว่ากำหนดฯ และหากเลยระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งยอด ให้รีบติดต่อคณะ หรือ ฝ่ายทะเบียนการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ทันที ภายในหนึ่งสัปดาห์ หลังสิ้นสุดการชำระเงินค่าปรับล่าช้า ก่อนที่นักศึกษาจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
7ลงทะเบียนเรียนสูงสุดได้กี่หน่วยกิต?
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ จะต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน จะต้องลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต แต่ถ้าการลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ที่มีจำนวนหน่วยกิตมากกว่า 22 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 25 หน่วยกิต หรือน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ต้องขออนุมัติจากคณบดี แต่ทำได้เพียงหนึ่งภาคการศึกษาเท่านั้น
8ย้ายคณะ/สาขาวิชา สามารถทำได้เมื่อไหร่?
(1) นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด และคณบดีของคณะที่นักศึกษาประสงค์จะย้ายเข้าศึกษา
(2) นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาจะกระทำได้ ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดีของคณะที่นักศึกษาสังกัด
9หากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเรียนต่อได้ ควรทำอย่างไร?
ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและวางแผนการเรียน
10หากต้องการขอลาออกทำอย่างไร?
นักศึกษาอาจลาออกจากการเป็นนักศึกษาได้โดยยื่นคำร้องขอลาออกต่อคณะ ที่นักศึกษาสังกัด และต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากคณบดี
11อยากทราบว่า ทำไมชื่อรายวิชา รหัสรายวิชาเหมือนกันและลำดับ - (ขีด รหัสรายวิชาตัวหลังต่างกัน) แล้วจะต้องลงทะเบียนเรียนตัวไหน?
หากคณะ มีการปรับปรุงหลักสูตร ก็จะมีทั้งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่ทำให้มีรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ที่ไม่เหมือนกันในบางรายวิชา หรือเหมือนกันแต่ลำดับ - (ขีด รหัสรายวิชาตัวหลังต่างกัน) ดังนั้นเวลาที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียน ต้องดูให้รอบคอบ และลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาก็จะไม่มีปัญญา
12การแก้ค่าระดับคะแนน I ต้องแก้ภายในระยะเวลาเท่าไร?
- กรณี ที่เป็นรายวิชาปกติต้องแก้ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษา
- กรณี ที่เป็นรายวิชาโครงงาน (Project) ต้องแก้ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ภาคการศึกษา
13กรณี ติด F แล้วเรียนวิชาอื่นแทน ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ให้นักศึกษาติดต่อที่คณะเพื่อเขียนใบคำร้องเรียนรายวิชาแทน F ทำเรื่องส่งผ่านคณะที่นักศึกษาสังกัด มาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)

14ทำไมเกรดยังไม่แสดงในระบบ?
สาเหตุมาจาก
1) นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า/ลงทะเบียนไม่ชำระเงินแล้วถูกถอนชื่อ ทำให้ไม่ปรากฎชื่อในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นๆ
2) นักศึกษาเข้าเรียนไม่ตรงกลุ่ม(Sec.) ทำให้อาจารย์กรอกเกรดไม่ได้
15ทำไมลงทะเบียนเรียนครบแล้ว แต่ในระบบตรวจสอบสำเร็จการศึกษายังแสดงว่าขาดรายวิชา?
สาเหตุมาจากที่นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา ไม่ตรงกับในโครงสร้างของหลักสูตรที่กำหนด จะแสดงว่าขาดรายวิชาในกลุ่มนั้นๆ กรณีนี้ ถือว่านักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาครบในกลุ่มนี้ แต่รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนจะไปปรากฎที่หมวดวิชาเสรี
ทั้งนี้ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนในรายวิชา รหัสรายวิชา ชื่อวิชา ไม่ตรงกับในโครงสร้างของหลักสูตรกำหนด นักศึกษาต้องเขียนคำร้องขอเทียบรายวิชาให้ตรงกับหลักสูตร
16ถ้าจะรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาต้องทำอย่างไรบ้าง?
ให้นักศึกษาเข้าไปในระบบทะเบียนของนักศึกษาเพื่อไปบันทึกในรายการขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และให้นักศึกษาปริ้นใบคำร้องและใบชำระเงินไปชำระที่ธนาคาร เมื่อนักศึกษาดำเนินการเสร็จแล้วนำไปส่งที่แผนกทะเบียนคณะของตนเอง เพื่อนำเรื่องขอรักษาสภาพนักศึกษา ส่งมาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
17ขอเอกสารการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ใช้เวลากี่วันจึงจะได้รับเอกสาร?
1. กรณีรับเอกสารด้วนตนเอง ทำรายการเสร็จแล้วสามารถมารับได้ที่ห้อง RMUTT Student Service Center (ชั้น 1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.)
2. กรณีรับเอกสารทางไปรษณีย์ หลังจากทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะได้รับประมาณ 3-5 วันทำการ (ยกเว้นเอกสารบางรายการ)
3. กรณีขอเอกสารในรูปแบบ Digital Document สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ในรูปแบบไฟล์ PDF จากระบบทะเบียนนักศึกษา เมนู "Digital Document"
18การขอเอกสารการศึกษามีค่าใช้จ่ายเท่าใด?
1. กรณีที่เป็นนักศึกษาปัจจุบัน มีสิทธิ์ขอเอกสารฟรี 3 ฉบับ ต่อภาคการศึกษา กรณีที่เกินมีค่าเอกสารฉบับละ 100 บาท
2. กรณีสำเร็จการศึกษาหรือไม่มีสภาพเป็นนักศึกษา มีค่าเอกสารฉบับละ 100 บาท ยกเว้น ใบแทนปริญญาบัตร ฉบับละ 500 บาท
19สถานภาพใด ขอเอกสารหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษาได้บ้าง?
สถานภาพ 10 : กำลังศึกษา สามารถขอ "หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา" ได้
สถานภาพ 20 : อยู่ระหว่างสภาอนุมัติการสำเร็จการศึกษา สามารถขอ "หนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร" ได้
สถานภาพ 40 : สำเร็จการศึกษา สามารถขอ "หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา" ได้
20นักศึกษาต้องการขอเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล หรือคำนำหน้านาม จะต้องดำเนินการอย่างไร?
1. นักศึกษาเขียนแบบคำร้องแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล พร้อมแนบสำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อนามสกุล สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนคำนำหน้านาม และสำเนาใบแต่งตั้ งยศ
2. นำเอกสารดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่แผนกทะเบียนคณะของตนเอง เพื่อส่งมาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ทำการแก้ไขต่อไป
21ถ้ามีความประสงค์ขอขานคำนำหน้านาม ในงานพระราชทานปริญญาบัตรต้องทำอย่างไรบ้าง?
นำสำเนา คำสั่งกระทรวงกลาโหม เรื่อง แต่งตั้งยศทหารให้นักศึกษาวิชาทหาร มาส่งที่ฝ่ายตรวจสอบฯ (ชั้น 3) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เพื่อฝ่ายตรวจสอบฯ จะได้จัดรายชื่อบัณฑิตขอขานนามในวันพระราชพิธี
22ถ้าจะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรไม่ตรงรุ่น ต้องทำอย่างไรบ้าง?
นักศึกษาติดต่อที่คณะของตนเอง เพื่อเขียนคำร้อง ขอเข้ารับไม่ตรงรุ่น พร้อมแนบหลักฐานสาเหตุที่ไม่เข้ารับปริญญาบัตรรอบที่ผ่านมา เช่น ป่วย/แนบใบรับรองแพทย์
23ถ้าไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องติดต่อรับปริญญาบัตรที่ใด?
นำบัตรประชาชน มาติดต่อรับด้วยตนเอง ได้ที่ห้อง RMUTT Student Center (ชั้น 1) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) หรือ ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน กรณี ไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง