แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบคำร้องทั่วไป(สำหรับนักศึกษาใหม่)99.7 KiB69089
02-ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว27.7 KiB36937
03-ใบคำร้องขออนุญาตสอบ52.3 KiB11051
04-แบบขอเอกสารการศึกษา560.1 KiB28195
05-แบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา (ใช้สำหรับ ถอนได้รับ W)133.9 KiB57162
06-แบบขอลงทะเบียนล่าช้า84.2 KiB26479
07-แบบขอเทียบโอนรายวิชา263.3 KiB37343
08-แบบขอลงทะเบียนเรียนเน้น(Regrade)88.0 KiB6110
09-แบบขอแก้ค่า I สำหรับนักศึกษา101.9 KiB12356
10-แบบลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาติดF89.2 KiB8961
11-แบบคำร้องลาพักการศึกษา/ขอกลับเข้าศึกษา97.5 KiB17644
12-ใบคำร้องลงทะเบียนต่ำกว่า-เกินกว่าเกณฑ์109.8 KiB30728
13-แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา ( ภายนอก ศรม.)82.9 KiB3146
14-แบบขอหนังสือรับรอง ก.ว./ กบช.82.4 KiB4771
16-แบบขอสำเร็จการศึกษา86.4 KiB18773
17-แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต271.1 KiB18365
18-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ112.6 KiB5841
19-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป64.0 KiB850
20-แบบขอยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา107.5 KiB61564
21-หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม55.3 KiB254
22-แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาความเป็นผู้ประกอบการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป87.1 KiB51

 

แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่

NameSizeHits
NameSizeHits
01-แบบส่งเกรดเพิ่มเติม91.6 KiB3859
02-แบบแก้ไขค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)109.3 KiB2030
03-ตัวอย่างแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา (อป.1 - อป.16)307.4 KiB4540