ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ

ข้อบังคับ

NameSizeHits
2562_ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดให้มีอนุปริญญา พ.ศ.25621.2 MiB2295
2556_ข้อบังคับ ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ. 25561.1 MiB1746
2556_ข้อบังคับ ปริญญาตรี มทร ธัญบุรี พ ศ 2556472.8 KiB1782
2551_ข้อบังคับ ว่าด้วยการกำหนดให้มีอนุปริญญา พ.ศ. 2551457.9 KiB672
2550_เกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 25501.8 MiB4939
2550_ข้อบังคับ สหกิจ พ ศ 2550179.2 KiB1676
2550_ข้อบังคับ ปริญญาตรี มทร ธัญบุรี พ ศ 2550130.1 KiB3208
2550_การเทียบโอนรายวิชา พ.ศ.255056.8 KiB2610
2550_การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือแทน และการนับหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร43.8 KiB1582
2550_การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากผลการศึกษา28.2 KiB3679
2549_ข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 254966.8 KiB1354
2549_ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549189.3 KiB721
2548_ข้อบังคับ ว่าด้วยตราสัญญลักษณ์ มทรธ. พ.ศ. 25482.1 MiB794

ระเบียบ

NameSizeHits
2562_ระเบียบ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 25621.3 MiB9011
2552_ระเบียบ ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ. 25521.0 MiB753
2552_ระเบียบ ว่าด้วยการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม พ.ศ. 255291.2 KiB613
2549_ระเบียบ ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549472.0 KiB1107

ประกาศ
1. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
3. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิต
4. ประกาศอื่นๆ
5. ประกาศ เกี่ยวกับมาตรเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19