ประวัติความเป็นมาโดยย่อของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดิมชื่อ “สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ” ชื่อย่อ “สบ.” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518 และพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2531 ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2548 ทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เกิดขึ้น 9 แห่ง ในการนี้มีการกระจายอัตรากำลังจากหน่วยงานเดิมไปปฏิบัติงานตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ชื่อย่อ “สวท.” จนถึงปัจจุบัน