ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ

หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ
1. งานรับเข้านักศึกษาใหม่
2. งานออกรหัสและประวัตินักศึกษาใหม่
3. งานตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่
4. งานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการศึกษา