ฝ่ายทะเบียนการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
1. งานปรับพื้นความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่
2. งานจัดตารางเรียนตารางสอน
3. งานทะเบียนการศึกษา
4. งานทะเบียนสถานะนักศึกษา
5. งานตรวจสอบสถานะหนี้