ฝ่ายหลักสูตร

หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายหลักสูตร
1. งานพัฒนาหลักสูตร
2. งานส่งเสริมมาตรฐานหลักสูตร
3. งานฐานข้อมูลหลักสูตร
4. งานรับรองหลักสูตร
5. งานพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปงานประชุมด้านวิชาการ