ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา


 

หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา
1. งานทะเบียนประวัติและเทียบโอนรายวิชา
2. งานการวัดผลการศึกษา
3. งานตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา
4.งานรับรองและออกเอกสารทางการศึกษา
5. งานปริญญาบัตร
6. งานบริการการศึกษา