ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา

หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
1. งานมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
2. งานจัดการข้อมูลสมรรถนะภายในและภายนอก
3. งานธนาคารหน่วยกิต และNog Degree ที่เทียบเข้าสู่ธนาคารหน่วยกิต
4. งานบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดการเรียนรู้
5. งานพัฒนาอาจารย์เพื่อพัฒนานักศึกษา
6. การกิจกรรมรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มรายวิชาบูรณาการข้ามศาสตร์
7. งานโครงการยุวชนอาสา