ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล

หน้าที่รับผิดชอบ ฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล
1. งานฐานข้อมูลระบบโปรแกรมบริการการศึกษา และระบบสารสนเทศของสำนัก
2. งานข้อมูลและสถิติ
3. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลองค์กร
4. งานออกแบบและผลิตสื่อ