ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU

March 10, 2023

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการเรียนการสอน และรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี เป็นสักขีพยานในการลงนาม วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี