September 21, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2557

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ     จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา […]