August 28, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2554

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2554 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2554/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 […]