ภาพกิจกรรม

February 29, 2024

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริการวิชาการ
ผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์และระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank)
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

February 12, 2024

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษา
ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) และการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

December 22, 2023

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี ดำเนินการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป(TGAT) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(TPAT) และการจัดการทดสอบรายวิชา A-Level ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2566

November 10, 2023

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคลังหน่วยกิต งานวิชาการ งานรับสมัคร และงานทะเบียนและวัดผล
วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานคลังหน่วยกิต งานวิชาการ งานรับสมัคร และงานทะเบียนและวัดผล วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมแสด ชั้น 2 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
August 28, 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566ณ โรงแรม โอโซ่ นอร์ธ พัทยา จังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น […]