พิธีเปิด RMUTT Open House 2024 เปิดประตูสู่ “ราชมงคลธัญบุรี 67”