korbnak jaritwong

July 5, 2023

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566

กำหนดการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รอบเพิ่มเติม (รอบ 2) ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดการ คณะ วันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 66 เวลา 7.00 – 16.00 น. ทุกคณะ (สำหรับนักศึกษายังไม่ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา) ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา […]
June 13, 2023

ตรวจสอบเลขพัสดุ EMS
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา เทอม2/2565
กรณี แจ้งรับเอกสารทางไปรษณีย์

*** กรณี ผู้สำเร็จการศึกษาแจ้งการรับเอกสารด้วยตนเอง และไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง(มีบุคคลอื่นรับแทน) ให้ผู้สำเร็จการศึกษาดำเนินการดังนี้ คลิก ***
June 8, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิต(ธนาคารหน่วยกิต)
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566