ข่าว

ข่าว

July 7, 2023

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ คู่มือการใช้งาน Download คู่มือการใช้งาน Dlearn  ประกาศผลสอบปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ GE0001 (สอบวันที่ 16 ก.ค.66 และสอบวันที่ 18 ก.ค.66) ***สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ให้เข้าเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยเลือกกลุ่มเรียนตามวัน/เวลาตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. ถึง 25 ก.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม […]
June 9, 2023

ศึกษาดูงานกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับมทร.สุวรรณภูมิ

กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาหลักสูตร Cooperative and Work Inttegrated Education : CWIE และระบบใบแสดงผลการศึกษาดิจิทัลโดยใช้ลายมือชื่ออเล็ดทรอนิกส์บนโปรโตคอลบล็อกเซนและใบรับรองจากผู้ให้บริการใบรับรองสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบูรณมงคล(อาคาร32) ชั้น 3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
April 21, 2023

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบบริการการศึกษา

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบบริการการศึกษา การให้บริการ Digital Transcript และ การดำเนินงานด้าน Credit bank วันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
March 16, 2023

ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ยกเลิกประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
March 10, 2023

มทร.ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบการเรียนการสอน และรับนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยมี นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี เป็นสักขีพยานในการลงนาม วันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี