October 20, 2019

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2562

  สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   […]