Credit Bank

November 2, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

   
July 9, 2020

สถาบันพระบรมราชชนก ดูงานระบบธนาคารหน่วยกิต

วันพุธที่  8  กรกฎาคม  2563  รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้การต้อนรับ  นายชัยวัฒน์  พันธ์รัศมี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก  พร้อมคณะ จากสถาบันพระบรมราชชนก   ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบธนาคารหน่วยกิต Credit Bank และการเทียบโอน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน