September 13, 2023

แจ้งนักศึกษาการถอนติด w ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

แจ้งนักศึกษาการถอนติด w ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการถอนออนไลน์ ให้ตรวจสอบในระบบ หากยังไม่ได้รับ w ในระบบให้ทำการติดตามการถอนออนไลน์ ให้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาตามลำดับ เพื่อให้อาจารย์ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนถอน w ออนไลน์ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2566 เท่านั้น ตามปฏิทินภารศึกษา
August 28, 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566ณ โรงแรม โอโซ่ นอร์ธ พัทยา จังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น […]
August 22, 2023

โครงการยุวชนอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนจากวัสดุท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการยุวชนอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนจากวัสดุท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Youth Volunteer Project for Development community from Local materials and Waste materials ชุมชนตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
August 22, 2023

โครงการยุวชนอาสา ประจำปี2564

1. โครงการยุวชนอาสา (ในพื้นที่หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) : โครงการยุวชนอาสายกระดับศักยภาพชุมชน    บ้านท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 2. โครงการยุวชนอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถีเพื่อสุขภาพ บ้านคลองศาลเจ้า จังหวัดนครนายก 3. โครงการยกระดับชุมชนแห่งการแบ่งปันตามรูปแบบวิถีชีวิตแบบใหม่ของ บ้านกระแซง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 4. โครงการยุวชนอาสายกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล คลอง 6 ด้วยสื่อสังคมออนไลน์ 5. […]
August 22, 2023

โครงการยุวชนอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถีเพื่อสุขภาพ บ้านคลองศาลเจ้า

โครงการยุวชนอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถีเพื่อสุขภาพ บ้านคลองศาลเจ้า จังหวัดนครนายก โครงการยุวชนอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกษตรนวัตวิถีเพื่อสุขภาพ บ้านคลองศาลเจ้า จังหวัดนครนายก ลงสำรวจพื้นที่ และความต้องการของชุมชน  20 กุมภาพันธ์ 64 การอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 5 – 11 และ 19-21 เมษายน 2564 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และชุมชนบ้านคลองศาลเจ้า จ.นครนายก การมอบใบประกาศนียบัตรการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ […]