August 27, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2553

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2553 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2553/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 […]