ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

April 21, 2023

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบบริการการศึกษา

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบบริการการศึกษา การให้บริการ Digital Transcript และ การดำเนินงานด้าน Credit bank วันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี
November 28, 2022

โครงการสร้างสรรค์การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม (Innovation Thinking)

โครงการสร้างสรรค์การสอนเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม(Innovation Thinking) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง 806 ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ มทร.ธัญบุรี
November 2, 2022

บัณฑิตตกรุ่นที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประสงค์ที่จะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2564

บัณฑิตตกรุ่นที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และประสงค์ที่จะขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีการศึกษา 2564 ให้ยื่นคำร้องขอเข้ารับได้ที่แผนกทะเบียนของคณะ พร้อมแนบเหตุผลความจำเป็นที่ไม่ได้เข้ารับในครั้งที่แล้ว ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2565
November 2, 2022

บัณฑิตที่จะขานนามว่าที่ร้อยตรี ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฯลฯ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 36

บัณฑิตที่มีความประสงค์จะขอขานคำนำหน้า ว่าที่ร้อยตรี ว่าที่ร้อยตรีหญิง ฯลฯ ให้ยื่นสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศจากกระทรวงกลาโหม ได้ที่ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา ชั้น3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2566
October 21, 2022

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมพิธี20 ตุลาคม 2565 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 มทร.ธัญบุรี