ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(ธนาคารหน่วยกิต) หลักสูตรปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566