oreg_rmutt

September 13, 2023

แจ้งนักศึกษาการถอนติด w ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566

แจ้งนักศึกษาการถอนติด w ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาที่ดำเนินการถอนออนไลน์ ให้ตรวจสอบในระบบ หากยังไม่ได้รับ w ในระบบให้ทำการติดตามการถอนออนไลน์ ให้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาตามลำดับ เพื่อให้อาจารย์ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามขั้นตอนถอน w ออนไลน์ ภายในวันที่ 17 กันยายน 2566 เท่านั้น ตามปฏิทินภารศึกษา
August 28, 2023

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร มทร.ธัญบุรี ระยะที่ 2ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2566ณ โรงแรม โอโซ่ นอร์ธ พัทยา จังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่นและรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเขียนตำรา หนังสือ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการมีอาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น […]
July 7, 2023

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

กำหนดการปรับความรู้พื้นฐานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 ดังนี้ คู่มือการใช้งาน Download คู่มือการใช้งาน Dlearn  ประกาศผลสอบปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ GE0001 (สอบวันที่ 16 ก.ค.66 และสอบวันที่ 18 ก.ค.66) ***สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน ให้เข้าเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยเลือกกลุ่มเรียนตามวัน/เวลาตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. ถึง 25 ก.ค. 66 รายละเอียดเพิ่มเติม […]
July 5, 2023

ศึกษาดูงานกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับมจพ.

คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานที่ กองบริการการศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองส่งเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี  
June 9, 2023

ศึกษาดูงานกิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับมทร.สุวรรณภูมิ

กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาหลักสูตร Cooperative and Work Inttegrated Education : CWIE และระบบใบแสดงผลการศึกษาดิจิทัลโดยใช้ลายมือชื่ออเล็ดทรอนิกส์บนโปรโตคอลบล็อกเซนและใบรับรองจากผู้ให้บริการใบรับรองสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารบูรณมงคล(อาคาร32) ชั้น 3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
April 21, 2023

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบบริการการศึกษา

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานทางด้านระบบบริการการศึกษา การให้บริการ Digital Transcript และ การดำเนินงานด้าน Credit bank วันที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี