ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU
ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี