ดาวโหลดขั้นตอน
การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชานอกแผน(สำหรับนักศึกษา)
และคู่มือการสำรองที่นั่งให้กับนักศึกษา (สำหรับอาจารย์ผู้สอน)