korbnak jaritwong

December 28, 2023

ประกาศผลสัมภาษณ์ TCAS1(Portfolio)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสัมภาษณ์ Tcas1(Portfolio) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ประกาศ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
December 28, 2023

ประกาศผลสัมภาษณ์ โควตา(ปวช./ปวส.)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสัมภาษณ์ โควตา(ปวช./ปวส.) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ประกาศ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
December 25, 2023

เปิดรับสมัครสอบตรง (ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 18 ก.พ.67 
December 22, 2023

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี ดำเนินการจัดการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป(TGAT) ความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ(TPAT) และการจัดการทดสอบรายวิชา A-Level ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2566

December 21, 2023

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
กรณีพิเศษ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 – 5 มกราคม 2567

Download ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ ***เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ข้อเขียน) จากวันที่ 15 ม.ค.67 เป็นวันที่ 18 ม.ค.67 
December 20, 2023

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เทอม 1/2566
รับเอกสารสำเร็จฉบับสมบูรณ์ (กรณีแจ้งรับด้วยตนเอง)
ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ห้อง RMUTT Student Service Center

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปี 1/2566 รับเอกสารสำเร็จฉบับสมบูรณ์ (กรณีแจ้งรับด้วยตนเอง) วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ณ ห้อง RMUTT Student Service Center สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการขอรับเอกสารการศึกษาด้วยตนเอง – นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา/บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้(มีบุคคลอื่นมารับแทน) เอกสารดังนี้ 1.หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะ สามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม คลิก 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบัณฑิต (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) […]