ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบตรง (ปวช./ปวส./กศน.สายอาชีพ)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567