ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ TCAS2 (ม.6/กศน.สายสามัญ)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567