สถิติ

October 20, 2019

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2562

  สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   […]
October 11, 2017

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2560

  สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ […]
October 13, 2016

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2559

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   […]
September 26, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2558

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ     จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา […]
September 21, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2557

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ     จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา […]
August 29, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2556

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2556 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา […]