korbnak jaritwong

December 15, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
TCAS1(Portfolio)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS1(Portfolio) (ประกาศ วันที่ 16/12/66.)
December 15, 2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
โควตา (ปวช./ปวส.)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตา(ปวช./ปวส.) (ประกาศ วันที่ 16/12/66)
December 13, 2023

ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ตอบแบบสำรวจช่องทางการรับ “เอกสารสำเร็จการศึกษา”

ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตอบแบบสำรวจช่องทางการรับเอกสารสำเร็จการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566 ผู้สำเร็จการศึกษา คลิก เข้าระบบบริการการศึกษา เพื่อตอบแบบสำรวจ
December 7, 2023

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ ประกาศ วันที่ 8 ธันวาคม 2566