ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 8 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 “ธัญบุรีเกมส์”