August 26, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2552

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2552 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2552/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ  
August 25, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2551

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2551 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2551/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ