September 21, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2557

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ     จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา […]
August 29, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2556

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2556 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา […]
August 28, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2555

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2555 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2555/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา […]
August 28, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2554

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2554 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2554/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553 […]
August 27, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2553

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2553 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2553/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2553/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552 […]