January 9, 2020

ลงทะเบียน คลินิกวิชาการ
ACADEMIC CLINIC RMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการดำเนินการขอตำแหน่งทางวิชาการให้เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของ มทร.ธัญบุรี รวมทั้งให้คณาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างผลงานทางวิชาการ การให้คำแนะนำข้อเสนอแนะจากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาบุคลากรตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ และการผลักดันมหาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป
October 20, 2019

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2562

  สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   […]
June 23, 2019

ขั้นตอนการใช้งานระบบงานทะเบียน

การใช้ระบบงานทะเบียนนักศึกษา  นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา  โดยมีขั้นตอนดังนี้   ลำดับที่ ขั้นตอน 1 นักศึกษาเข้าสู่เว็บไซต์  www.oreg.rmutt.ac.th 2 ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู  “เข้าสู่ระบบ” 3 ให้นักศึกษาใส่  “รหัสประจำตัว  และรหัสผ่าน”  รหัสประจำตัว  เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษาที่มีจำนวน  13  หลัก  ตัวอย่าง 115910102015-0 รหัสผ่าน  มีจำนวน  4 […]
October 11, 2017

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2560

  สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ […]
October 13, 2016

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2559

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   […]
September 26, 2015

สถิติข้อมูลปีการศึกษา 2558

สถิติ Download กราฟ จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2558 จำนวนตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ     จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ   จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558/1 จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ   จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา […]