korbnak jaritwong

November 30, 2023

บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สามารถรับใบปริญญาบัตร ได้ที่ ห้อง Student Service Center

บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 และไม่ได้เข้าพิธีมอบใบปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 สามารถรับใบปริญญาบัตรได้ ตั้งแต่ วันที่ 28 พ.ย. 66 เป็นต้นไป ณ ห้อง Student Service Center ชั้น 1 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เอกสารที่ต้องเตรียม กรณีมารับเอกสารด้วยตนเอง นำบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษา/บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเอกสาร กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้ […]
November 30, 2023

แจ้งสำเร็จการศึกษาและขึ้นทะเบียนบัณฑิต เทอม 2/2566 และการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

คู่มือการแจ้งสำเร็จการศึกษา
November 15, 2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ เข้าร่วมโครงการธนาคารหน่วยกิต(CreditBank)
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ธนาคารหน่วยกิต (CreditBank) ภาคการศึกษาที่ 2/2566