korbnak jaritwong

January 18, 2024

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตานักศึกษาพิเศษ ที่มีความบกพร่องทุกประเภท
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

January 18, 2024

ประกาศผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีพิเศษ

ประกาศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย กรณีพิเศษ ประกาศ ประกาศ ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2567)  
January 9, 2024

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

  ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ ประกาศ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ (ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค.67)  
January 3, 2024

ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัคร
สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

ประกาศ ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ เดิม รับสมัคร วันที่ 2 – 5 มกราคม 2567 เวลา 8.30 – 15.00 น. ใหม่ รับสมัคร วันที่ 2 – 8 มกราคม 2567 เวลา […]